Modeliranje razširjenosti gozdnega klopa (Ixodes ricinus) na območju Upravne enote Ruše s pomočjo geografskih informacijskih sistemov

Magistrsko delo, 2016

– Karte rabe in pokrovnosti tal v Sloveniji

Uporabljena programska oprema: ArcMap.
corine_2012_novamko_2014_novacorine_kmetijska2corine_zgrajenemko_zgrajene2

– Scenarij spreminjanja ugodnih območij za rast vinske trte v podravski statistični regiji

Prikazane so ugodne površine za rast vinske trte v podravski statistični regiji leta 2090 na podlagi treh (srednji, optimistični, pesimistični) scenarijev dviga temperatur. Scenariji so izvedeni z ustreznim modeliranjem dejavnika povprečne letne temperature zraka v izhodiščnem modelu.
Uporabljena programska orodja: ArcMap, Idrisi, Adobe Photoshop.

trta

– Statična 3D karta severnega dela Ljubljane

Uporabljena programska orodja: ArcMap, ArcScene, Adobe Photoshop.

staticna_karta

 

– Karta primernosti habitatov gozdnega klopa v Sloveniji

Karta oz. model je rezultat obtežene linearne kombinacije primernosti z vidika nadmorske višine, naklona in ekspozicije površja ter pokrovnosti tal, pri kateri so bili posebej izdvojeni robni habitati (mejna območja med gozdovi in zelenimi površinami).
Uporabljena programska orodja: ArcMap, Idrisi, Adobe Photoshop.

razsirjenost_klopov

– Prostorska problematika romskega naselja Hudeje

Raziskavo ˝Prostorska problematika romskega naselja Hudeje/Vejar˝ smo zasnovali in izvedli študenti Oddelka za geografijo, Filozofske fakultete v Ljubljani, v okviru predmeta Geografija etničnosti. Z raziskavo smo želeli ugotoviti kako Romi in okoliški prebivalci ocenjujejo dosedanje prizadevanje občine za ureditev razmer v romskem naselju ter ali se omenjeno prizadevanje odraža v spremembi odnosov med Romi in okoliškimi prebivalci.
Povezava do raziskave …
romiVir: Tematski atlas romske poselitve v Sloveniji, Geodetski inštitut Slovenije, 2013